Algemene voorwaarden


V5 10-05-2022 | 06:59

Deze website is eigendom van SOS Kinderdorpen. De website is gemaakt met Digicollect, een product van Kentaa B.V. (www.kentaa.nl). Een ieder die gebruik maakt van SOS KInderdorpen - voor welke doeleinden dan ook - gaat akkoord met onderstaande voorwaarden en bepalingen.

SOS Kinderdorpen en Kentaa spannen zich in om defecten aan deze website zo veel mogelijk te voorkomen en zo snel mogelijk te verhelpen. Kentaa is voor haar dienstverlening afhankelijk van derden, zoals hosting- en payment-providers en de interfaces (API) van de sociale netwerken.

SOS Kinderdorpen en Kentaa geven geen garanties met betrekking tot werking van en de dienstverlening via deze website en behoudt zich het recht voor de dienst te wijzigen, of uit te breiden. SOS Kinderdorpen en Kentaa zijn niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade van welke aard dan ook, die ontstaat uit het gebruik van de website of enige daarop geboden informatie, met inbegrip van beschadiging of verlies van gegevens, schade aan apparatuur of programma’s.

Noodfonds

Met uw donatie helpt u Oekraïense kinderen en families in nood. Uw donatie is de enige manier om acute hulp zoals onderdak, voeding, water en medische en psychosociale zorg te kunnen bieden. Ontvangen donaties worden besteed aan hulp die het hardst nodig is in Oekraïne. Dit is nu acute noodhulp en opvang van vluchtelingen in de buurlanden. Later kunnen dit projecten gericht op wederopbouw zijn. Indien alle projecten van SOS Kinderdorpen voor Oekraïne gefinancierd zijn, dan kennen wij eventueel resterende bedragen toe aan ons noodfonds. Dit fonds gebruiken wij om overal ter wereld, snel acute hulp in noodlijdende gebieden op te kunnen starten.

 

Auteursrecht

SOS Kinderdorpen spant zich tot het uiterste in om de rechten op teksten, foto's, illustraties, kaarten, overig grafisch materiaal, (handels-)namen, merken, logo's en databanken te respecteren. De auteursrechten, merkenrechten en/of enige andere intellectuele eigendomsrechten van het voor bescherming in aanmerking komende materiaal of recht berusten bij het bedrijf dat van dit materiaal of recht gebruik maakt. Indien foto’s, illustraties en dergelijke door een online collectant worden geüpload op SOS KInderdorpen, dan staat de online collectant in voor respecteren van de auteursrechten van derde partijen op dat materiaal. De online collectant vrijwaart SOS Kinderdorpen tegen aanspraken van derden wegens het schenden van auteursrechten.

Transactiekosten

Payment provider Buckaroo B.V. draagt zorg voor de afwikkeling van transacties via deze website. Over transacties worden door Kentaa en Buckaroo B.V. transactiekosten berekend. SOS Kinderdorpen en Kentaa zijn niet aansprakelijk voor de dienstverlening van Buckaroo B.V.. Bij een donatie kan iemand een bijdrage aan de transactiekosten doen. De exacte transactiekosten zijn afhankelijk van het gedoneerde bedrag en de betaalmethode.

Persoonsgegevens

Alle tot natuurlijke personen herleidbare gegevens (“persoonsgegevens”) in de elektronische correspondentie met de website SOS KInderdorpen zullen SOS Kinderdorpen en Kentaa met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandelen. SOS Kinderdorpen en Kentaa leven daarbij de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”), het Privacy Statement en het Cookie Statement na. SOS Kinderdorpen geldt te allen tijde als ‘verwerkingsverantwoordelijke’ en Kentaa geldt te allen tijde als ‘verwerker’ in de zin van artikel 4 sub f AVG. SOS Kinderdorpen en Kentaa krijgen volledig inzicht in uw gegevens. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt of ter inzage gegeven, tenzij SOS Kinderdorpen daartoe verplicht is op grond van een wettelijke voorschrift, gerechtelijk vonnis of ambtelijk bevel. Wanneer u de website bezoekt, een online collectebus aanmaakt, inlogt via een social media profiel of e-mailadres, of een donatie doet, worden uw gegevens vastgelegd. SOS Kinderdorpen en Kentaa en gebruiken uw gegevens ter ondersteuning respectievelijk uitvoering van uw geldinzamelactie, het verwerken van donaties en om u te informeren over activiteiten en werkzaamheden of om uw steun te vragen. Indien u geen informatie van SOS Kinderdorpen wenst te ontvangen of bezwaar wilt maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan contact op via: actie@soskinderdorpen.nl. U kunt zich voor nieuwsbrieven en e-mailings ook afmelden via de afmeldlink die is opgenomen onderaan ieder e-mailbericht.

Als blijkt dat een persoon die op welke grond ook persoonsgegevens achterlaat op de website SOS KInderdorpen jonger is dan 16 jaar, zal SOS Kinderdorpen, binnen de haar ter beschikking staande technische mogelijkheden, verifiëren of deze gegevens met toestemming van een ouder of verzorger zijn afgegeven. Indien die toestemming ontbreekt, zal SOS Kinderdorpen niet overgaan tot verwerking van de persoonsgegevens.

Op de verwerking van persoonsgegevens is altijd ons Privacy Statement van toepassing. Het Privacy Statement kunt u hier raadplegen.

Cookies

Cookies vormen een essentieel onderdeel van het surfen op het web. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Kentaa maakt gebruik van de informatie in cookies om de bezoeker te herkennen bij een volgend bezoek en gepersonaliseerde inhoud aan te bieden en het voor de bezoeker makkelijker te maken. Cookies worden ook gebruikt voor het verkrijgen van statistische gegevens. Bij het plaatsen van cookies handelen SOS Kinderdorpen en Kentaa in overeenstemming met artikel 11.7 Telecommunicatiewet en het Cookie Statement.

Verwijderen van content

SOS Kinderdorpen en Kentaa behouden zich het recht voor om ongepaste of auteursrechtelijke informatie die door gebruikers op de website wordt geplaatst zonder voorafgaand bericht en zonder gehouden te zijn tot enige vorm van schadevergoeding (deels) te verwijderen.